Chcesz wziąć kredyt? Sprawdź po co ci ubezpieczenie kredytu.

Jednym z warunków uruchomienia kredytu hipotecznego jest ubezpieczenie nieruchomości, na której ustanowiono zabezpieczenie, od ognia i innych zdarzeń losowych wraz z przelewem (cesją) wierzytelności z umowy ubezpieczenia na bank udzielający kredytu. Przelew wierzytelności oznacza, że w pierwszej kolejności bank decyduje co zrobić z pieniędzmi z odszkodowania. Jeśli jest to szkoda niewielka (np. zalanie mieszkania) to bank wypłaca pieniądze na konto celem naprawienia szkody, natomiast jeśli szkoda jest duża (np. pożar, który spowodował szkodę całkowitą) to pieniądze służą spłacie kredytu. Konsument ma dowolność w wyborze zakładu ubezpieczeń, ale banki mogą również zaproponować ofertę ubezpieczenia towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym współpracują. Banki określają warunki dotyczące zakresu ryzyk, które powinny występować w zawartej umowie ubezpieczenia (np. od ognia, uderzenia pioruna, gradu) oraz wysokość sumy ubezpieczenia. Zazwyczaj suma ubezpieczenia jest to wartość nieruchomości przyjęta przez bank na etapie analizy wniosku kredytowego, choć zdarzają się banki, gdzie sumą ubezpieczenia jest wysokość kredytu.

Osobiście zawsze polecam klientom ubezpieczenie do wartości nieruchomości, a nie kredytu co pozwoli uniknąć problemu niedoubezpieczenia w przypadku szkody całkowitej.

W ramach oferty łączonej banki oferują klientom możliwość skorzystania z ubezpieczenia na życie wraz z zawieraną umową o kredyt hipoteczny. Świadczenie z tytułu ubezpieczenia na życie wypłacane jest w przypadku śmierci ubezpieczonego lub trwałej lub czasowej niezdolności do pracy co może być rozwiązaniem problemów ze spłata kredytów np. w przypadku śmierci lub choroby jednego z małżonków, gdy ciężar spłaty spada na drugiego. Szczegóły dotyczące ochrony ubezpieczenia oraz wyłączeń z jego zakresu zawarte są z Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (w skrócie OWU). Skorzystanie z oferty ubezpieczenia na życie pozwala uzyskać lepsze warunki kredytu (niższa marżę, która powoduje niższą ratę kredytu lub brak prowizji za jego udzielenie).

Kredyt hipoteczny?- zajmę się formalnościami, pomogę skompletować dokumenty i wybrać najlepszą ofertę- skontaktuj się ze mną.

Przedmiotem ubezpieczenia stosowanym przez banki jest także ochrona konsumenta na wypadek braku zdolności do spłaty kredytu spowodowaną utratą źródła dochodu związaną z:

– utratą pracy i posiadaniem statusu bezrobotnego,

– inwalidztwem,

– leczeniem w szpitalu.

Świadczenie ubezpieczyciela polega na czasowym przejęciu płatności raty kredytu poprzez ich pokrycie przez okres kilku do kilkunastu miesięcy. W tym czasie konsument powinien znaleźć nowe źródło dochodu, a tym samym mieć możliwość spłaty kredytu.

Podsumowując- ubezpieczenia chronią nas przed negatywnymi, finansowymi skutkami zdarzeń losowych oraz pozwalają uzyskać lepszą ofertę kredytu. Poza tym bank na podstawie pełnomocnictwa do pobierania składek ubezpieczenia będzie je sam pobierać- jest to duże ułatwienie dla konsumenta ponieważ nie musimy co miesiąc pilnować terminu zapłaty składki.