Masz firmę? Sprawdź jak uzyskać tani kredyt.

Banki posiadają różne produkty, aby przedsiębiorca mógł sfinansować bieżącą działalność gospodarczą lub plany inwestycyjne firmy. Aby osiągnąć wyższą kwotę kredytu można przedstawić zabezpieczenie w postaci hipoteki na nieruchomości mieszkalnej lub komercyjnej albo skorzystać z gwarancji udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Gwarancja BGK jest udzielana w ramach programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych („EFSI”) ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. Program ten wspiera konkurencyjność przedsiębiorstw, dodatkowo pozwala uzyskać niższą cenę kredytu.

Aby uzyskać finansowanie firma musi wykazać zdolność kredytową przed bankiem. Zasady jej wyznaczania są diametralnie różne od zasad kredytowania tzw. osób fizycznych (osoba fizyczna to Jan Kowalski, który zaciąga kredyt, a firma Kowalskiego to np.- P.H.U. Kowalski). Najważniejsze, aby zostały spełnione poniższe zasady:

  1. Odpowiednio duży przychód firmy- przychód nie jest zyskiem, ale im on wyższy tym zdolność kredytowa rośnie i świadczy o pozytywnych trendach w firmie.

  2. Dochód netto- powinien być dodatni, aby pokazać, że firma dobrze radzi sobie na rynku i przynosi zysk. Jeśli dochód jest bardzo niski lub zerowy, ale wynika z dużych odpisów amortyzacyjnych lub innych zdarzeń jednorazowych bank może go skorygować o wartość rocznej amortyzacji lub tego zdarzenia.

  3. Odpowiednio wysokie obroty na koncie- jeśli firma posiada duże przychody, ale nie są one widoczne na rachunku bankowym bank może wniosek kredytowy odrzucić. Należy pamiętać, aby większość obrotu firmy była widoczna na ROR.

  4. Dobry biznesplan- jeśli potrzeby pozyskania kapitału przez firmę są znaczne i brakuje zdolność kredytowej można złożyć wniosek o kredyt w scenariuszu tzw. przyszłych dochodów. W tym celu przedsiębiorca musi przedstawić biznesplan, z którego będzie wynikać, że dana inwestycja przyniesie szereg korzyści finansowych. Bank przyjmie do zdolności kredytowej prognozowane przyszłe zyski firmy, które osiągnie po zainwestowaniu pieniędzy otrzymanych z banku.

  5. Zabezpieczenie kredytu- przy niewielkich kwotach kredytu zabezpieczeniem jest deklaracja zasilania konta firmowego. Przy wyższych kwotach zabezpieczeniem kredytu może być nieruchomość mieszkalna, komercyjna, magazyn lub działka. Jeśli zabezpieczenia te są niewystarczające bank może zaproponować poręczenie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego lub gwarancję w ramach programu COSME.

Wyniki oceny kondycji finansowej firmy mocno różnią się w poszczególnych bankach. Oznacza to, że kwota kredytu jaką może otrzymać firma w poszczególnych bankach różnić się będzie nawet kilkukrotnie. Wynika to z polityki kredytowej banku oraz dużej chęci finansowania MŚP, który w wielu bankach jest priorytetem.

Potrzebujesz kredytu? Skontaktuj się ze mną.

Korzyści z uzyskania kredytu na firmę:

– możliwość sfinansowania bieżącej działalności firmy,

– tańszy kredyt niż dla osób fizycznych- niektóre banki wprost deklarują, że zależy im na pozyskaniu klientów firmowych co powoduje spadek kosztów finansowania tego typu produktów. Ponadto dobra spłacalność tych kredytów powoduje, że bank może udzielać tańszych pożyczek nowym klientom,

– okres kredytowania rozłożony nawet na 20 lat- co powoduje mniejsze miesięczne obciążenie ratą kredytu,

– optymalizacja podatkowa- wszelkie koszty jednorazowe oraz odsetkowe kredytu można zaliczyć w poczet kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku leasingu operacyjnego w koszty można wliczyć całą ratę leasingu oraz wpłatę własną podczas zakupu środków trwałych,

– możliwość zastosowania uproszczonej procedury na podstawie samych przychodów oraz indywidualnej oceny firmy przez analityka.

Cele kredytu firmowego mogą być bardzo zróżnicowane, od zakupu koparki czy samochodu dostawczego po zakup i remont kamienicy. Zabezpieczenia kredytu firmowego może być hipoteka ustanowiona na nieruchomości, częściowe przewłaszczenie na środku trwałym lub deklaracja wpływów na konto firmowe. Warto przeanalizować produkty kilku banków, aby optymalnie dobrać sposób finansowania i zapłacić najniższe koszty kredytu.